Anticiperend wonen

Anticiperend wonen

Ieder­een wil oud wor­den, maar nie­mand wil het zijn. 

Oud wor­den wil­len we alle­maal. We staan er ech­ter niet vaak bij stil hoe we oud wil­len worden. 

De start van een ver­ha­len­reeks over wonen, begin­nend met wonen en ouder worden.

In Wûns is de nieuwbouw gestart!

In Wûns is de nieuwbouw gestart!

Op 13 janu­a­ri de eer­ste paal gesla­gen voor de eer­ste twee soci­a­le huur­wo­nin­gen die de coö­pe­ra­tie Miens­kip Wûns in 2021 realiseert. 

Van­af 2012 ben ik betrok­ken geweest bij dit vrij­wil­li­gers­ini­ti­a­tief om een dorps­ei­gen ver­huur­co­ö­pe­ra­tie te rea­li­se­ren. De nieuw­bouw van bei­de huur­wo­nin­gen is een suc­ces van het hele dorp.